Deelnamevoorwaarden

Artikel 1 | Challengeorganisatie

1.1 De ‘Grip op je Energierekening Challenge’ (hierna: Challenge) is een wedstrijd van het Project IRIS. Binnen het Project IRIS wordt de Challenge georganiseerd door woningcorporatie Bo-Ex, Civity, gemeente Utrecht, Utrecht Inc., Utrecht School of Economics en het Utrecht Sustainability Institute. Hiervoor genoemde organisaties vormen samen de organisatie van de Challenge (hierna: de Challengeorganisatie).

Artikel 2 | Deelnemers

2.1 Deelnemers zijn organisaties, individuele personen of groepen individuen die (samen) een team hebben opgezet (hierna: Team).

2.2 Het Team wijst een (1) vertegenwoordiger aan die namens het Team de contactpersoon is voor de Challengeorganisatie gedurende de Challenge.

2.3 Het Team:

 • Heeft aantoonbare ervaring met open APIs, mobile applicaties en kennis van data(-stromen);
 • Is bereid hun kennis te delen en heeft de ambitie om nationale oplossingen te realiseren;
 • Heeft aantoonbare ervaring met co-creatie van oplossing samen met de eindgebruikers.

2.4 Uitgesloten van deelname zijn individuen die voorafgaand aan of gedurende de deelname handelingsonbekwaam zijn of worden.

2. 5 Uitgesloten van deelname zijn individuen werkzaam bij organisaties onderdeel van de Challengeorganisatie.

Artikel 3 | Inzendingen

3.1 Alle inzendingen en verdere correspondentie verlopen op digitale wijze. Op een andere manier inschrijven voor de Challenge is niet mogelijk.

3.2 Een Team kan tussen 21-05-2019 9:00 uur en 28-06-2019 23.59 uur inschrijven voor deelname aan de Challenge. Inschrijving na deze periode is niet mogelijk.

3.3 Een Team mag verschillende oplossingen insturen voor deelname aan de Challenge.

3.4 Deelname aan de Challenge kent geen inschrijf- of deelnamekosten.

3.5 De inschrijving voor de Challenge bestaat uit de volgende onderdelen (hierna: Inzending):

 • Teamgegevens:
  • Naam van de organisatie;
  • Naam van de vertegenwoordiger;
  • Contactgegevens van de vertegenwoordiger;
  • Namen van de overige teamleden.
 • Projectplan, bestaande uit maximaal 5 pagina’s, met daarin ten minste de volgende onderdelen:
  • Korte beschrijving en geschiedenis van jouw organisatie;
  • Oplossing met betrekking tot de beschreven challenge;
  • Het probleem dat wordt aangepakt en aan welke behoeften wordt voldaan met de aangeboden oplossing;
  • De beoogde klanten en / of gebruikers;
  • Hoe de oplossing bijdraagt aan stimulering van het gebruik van (open) gegevens / toegenomen betrokkenheid van burgers in slimme steden;
  • Hoe de oplossing de duurzaamheid / levenskwaliteit in slimme steden bevordert;
  • De innovatie en uniekheid van de oplossing;
  • De geschatte totale markt voor de oplossing in het land van uitvoering;
  • Hoe men beoogde klanten/eindgebruikers wil gaan betrekken bij de ontwikkeling van de datadienst;
  • Intellectuele eigendomsrechten (zoals octrooien, handelsmerken, etc.) die verband houden met de voorgestelde oplossing.

3.6 Inzendingen kunnen in de Nederlandse en Engelse taal worden ingezonden.

3.7 De activiteiten zoals beschreven in de Inzending mag op het moment van inzending maximaal 24 maanden actief zijn.

3.8 De activiteiten zoals beschreven in de Inzending moeten binnen maximaal 12 maanden zijn uitgevoerd en afgerond, waarbij het concept wordt geïncubeerd tussen september en december 2019 via het incubatieprogramma van Utrecht Inc.

3.9 De activiteiten zoals beschreven in Artikel 3.5 moeten in ieder geval toepasbaar en relevant zijn voor huurders / in huurwoningen van Bo-Ex in Kanaleneiland-Zuid in Utrecht.

Artikel 4 | Challenge opzet

4.1  De wedstrijd is gesplitst in een Voorronde en een Finale:

 • Tijdens de Voorronde worden alle inzendingen beoordeeld en maakt de jury uiterlijk 7 juli 2019 bekend welke vijf (5) oplossingen als beste zijn beoordeeld.
 • Tijdens de Finale, die op dinsdag 9 juli wordt gehouden, presenteren de Teams hun oplossing aan een jury en krijgt de jury de gelegenheid tot het stellen van vragen. Na afloop van de presentaties maakt de jury bekend wie de Challenge heeft gewonnen (hierna: Winnaars).

Artikel 5 | Beoordeling & Prijs

5.1 De Challengeorganisatie houdt zich het recht voor inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden uit Artikel 2 en Artikel 3 uit te sluiten van beoordeling.

5.2 De samenstelling van de jury valt onder de verantwoordelijkheid van de Challengeorganisatie en zal bestaan uit een oneven aantal van drie (3) of meer personen.

5.3 De Challengeorganisatie maakt via de website van het Project IRIS en in een e-mail richting alle Teams de uitslag bekend.

5.4 De door de jury aangewezen Winnaar van de Challenge ontvangt uit het beschikbare budget van €20.000 (hierna: Prijzengeld) ten eerste €1.000 voor deelname aan het incubatietraject van Utrecht Inc. en €9.000 voor het uitvoeren van een pilot. Bij een succesvolle pilot volgt een vervolgopdracht of duurzame samenwerking met projectpartner Bo-Ex ter waarde van €10.000. Alle bedragen zijn inclusief btw.

5.5 Het Prijzengeld is uitsluitend bedoeld voor de uitvoering van de activiteiten zoals beschreven in de inzending.

5.6 De Winnaars dienen maandelijks verslag uit te brengen, in een door het Project IRIS vastgesteld format, van de wijze waarop het Prijzengeld is besteed.

5.7 Winnaars verbinden zich tot het verlenen van hun medewerking aan een persmoment naar aanleiding van de Wedstrijd.

Artikel 6 | Privacy & Geheimhouding

6.1 De jury en de Challengeorganisatie zullen strikte geheimhouding en uiterste zorg betrachten bij de behandeling van de inzendingen.

6.2 Iedere deelnemer gaat ermee akkoord dat op welke wijze dan ook afbeeldingen, (beeld)merken, foto’s, beeld- en/of geluidsfragmenten en overige items van de deelname aan de Wedstrijd worden opgenomen, verspreid, verveelvoudigd en/of openbaargemaakt op de websites en op promotiemateriaal van organisaties genoemd in Artikel 1.

6.3 Na afloop van de Wedstrijd worden gegevens van de Teams als volgt bewaard:

 • De Inzendingen worden gedurende de looptijd van het Project IRIS (tot en met september 2022) bewaard en worden mogelijk gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit Utrecht. Anonimiteit is hierbij gegarandeerd en toestemming voor gebruik van gegevens en publicatie wordt aan betrokkenen vooraf gevraagd;
 • Op verzoek kunnen alle gegevens uit de inzending direct worden verwijderd. De Teams kunnen dit te kennen geven via m.harmelink@utrecht.nl. De Challengeorganisatie zal binnen tien (10) werkdagen reageren op het verzoek.

Artikel 7 | Slotbepaling

7.1 Het achterhouden van gegevens en/of het vermelden van onjuiste gegevens, wat leidt tot een verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot de deelname de Challenge heeft uitsluiting of terugvordering van het Prijzengeld tot gevolg.

7.2 Wijzigingen in de Challengevoorwaarden die gedurende de wedstrijd plaatsvinden, zullen digitaal met de deelnemende Teams worden gecommuniceerd.

7.3 In gevallen die niet voorzien zijn in de deze Challengevoorwaarden beslist de Challengeorganisatie.

Deze wedstrijdvoorwaarden zijn het laatst geüpdatet op: 24-06-2019

 

Challenge | Inzenden | Contact | Voorwaarden